Biblioteket

Think-tank: Skriptade händelser

skrivet av Anders Karls 26.10.2010 i kategorin
Funderingar kring rollspelande

Ämne: Skriptade händelser
Plats: En sträcka på ca 140 km på vägen från Vasa till Åbo
Tid: 10.8.2010
Tänkare: Anders Karls, Linn Wilhelmsson, Carl Tengman och Sebastian Köhler

Under en bilresa ner till Åbo fördes en diskussion kring s.k. skriptade händelser. Denna behandlar slutsatserna av denna diskussion i nedanstående paragrafer. Diskussionen tilläts gå in på sidospår, däribland LARP-hacking, men dessa behandlas inte i denna text. Observera att slutsatserna är mycket allmänna och inte bör ses som absoluta sanningar som kan tillämpas på alla lajv.

Definition

En s.k. skriptad händelse definierades som en händelse i ett lajv som planerats av spelledningen (SL) innan lajvets början.

Två typer

Tänkarna ansåg att skriptade händelser går att dela in i åtminstone två kategorier som kallades för aktiva respektive passiva. Skillnaden mellan aktiv och passiv definierades enligt huruvida de aktivt inverkar på det fortsatta händelseflödet i lajvet eller ej. En passiv skriptad händelse är således en situation som spelarna visserligen reagerar på, men som inte har efterverkningar på resten av lajvet. Exempel på sådana är: En måltid, planerad underhållning och vardagliga ritualer (gudstjänst, bön eller tvagning). Exempel på aktiva skriptade händelser är däremot: En budbärare kommer in med ett meddelande från kungen, en stor profet anländer till platsen med alla svaren, en flock varulvar attackerar och en stor brand utbryter.

Aktiva skriptade händelser används alltså för att driva spelet i en viss riktning eller tillföra något nytt.

Problematik

Det konstaterades att det ibland uppstår problematik med aktiva skriptade händelser (ASH). Problemen som diskuterades var främst ifall ASH inte passar in i lajvet och att spelarna kan känna sig överkörda av spelledningen om det är SL som iscensätter ASH.

En lösning på det sistnämnda är att SL låter spelarna agera ut viktiga ASH eftersom det då inte är lika uppenbart att det är SL som styr spelet.

Anpassning

Think-tanken kom fram till att den gyllene regeln för att undvika problem med ASH är: Anpassning. Om SL ser till att ASH är tillräckligt anpassad till den rådande situationen i lajvet kommer det att kännas naturligare.

Improviserade händelser

Det konstaterades att skillnaden mellan en regelrätt ASH och något som SL improviserar fram under lajvets gång är att en improviserad händelse oftast blir automatiskt anpassad till den rådande situationen. Således finns det mindre risk att problem uppstår.

Tidsberoende

Gruppen insåg att ASH är betydligt lättare att genomföra snyggt i början av ett lajv och att det blir svårare ju längre lajvet fortskrider. Orsaken till detta ligger i svårigheten att förutspå hur lajvet utvecklar sig. Man vet ofta hur ett lajv börjar, men sällan hur det utvecklas och slutar.

En ASH kan ibland vara nödvändig som inledning på ett lajv för att sätta igång ett händelseflöde.

Avslutningar

För att återgå till den gyllene regeln kan man konstatera att avslutningar på lajv i stort sett alltid bör vara anpassade till det som hänt i lajvet och den rådande situationen. Annars kan slutet kännas konstlat eller opassande.

Diskussionen var enkel och fri; ett trevligt och produktivt tidsfördriv. Den viktigaste slutsatsen var måhända skillnaden mellan s.k. aktiva och passiva skriptade händelser. Om inte annat så kan konstateras att think-tanks kan föras spontant och under mycket enkla omständigheter.

» Återvänd till Blandade biblioteket