Vampire Finland > Extravaganza

Noctivagus populus,

Furste Alexander Nobel av Vasa är ärad att be om nöjet av Er närvaro för festligheter, som äger rum med start den 13 februari 2012 vid Wasastjerna Herrgård i Vasa, för firandet av Camarillans upphöjda traditioner.

Festligheterna skall pågå i trenne nätter, utav nydanande, nöje och nödvändighet, under vilka Camarillans lagar uppehålles och återupprättas för området.

För denna händelse kommer Era, jämte Erat följes omedelbara behov på orten att tillgodoses. Likväl är ni välkomna att ordna sådana arrangemang som ni finner till gottfinnande under Er vistelse i Vasa, i samråd med Furstens barn och tillika marshalk.

Högaktningsfullt,

Alexander Nobel
Furste av Vasa

Vampire Extravaganza är ett utdraget specialkapitel av Vampire Finland, som spelas i Vasa över en helg. Detta är i högsta grad ett experiment, avsett att försöka integrera vissa lajvaktiga element i ett bordsrollspel. Deltagarmängden är (förhoppningsvis) större än under en vanlig bordsrollspels-session och spelarna har friare händer. Samtidigt effektiveras spelet förhoppningsvis av att omgivningen görs mer interaktiv. Vi spelar inte runt ett enda stort bord utan rör oss omkring i en sal. Om två roller vill tala ostört sinsemellan går deras spelare och talar skilt från de andra, medan de under en vanlig session skulle sitta på sina platser och resten av gruppen bli tvungen att vänta medan de pratar.

Nämnas bör att spelarna inte bara får mera frihet i och med detta upplägg, utan även större ansvar. Läs gärna på spelreglerna så långt att ni åtminstone kan tänka er vad ni ska kasta på tärningarna i olika situationer. Spelledaren hjälper givetvis till vid behov, men målet är att spelet ska flyta på så smidigt som möjligt utan spelledarkontroll; därmed kan SL fokusera på att spela NPC-roller samt lösa eventuella tvistsituationer.

Spelets fokus ligger på karaktärsporträttering och interaktion, men med vampyrer undkommer man inte intrigelementet. Alla roller har en egen agenda – egna långsiktiga och kortsiktiga mål att sträva emot – samt varierande resurser för hur dessa kan nås.

Praktisk information

Plats: Polar Mills i Gamla Vasa: se utrymmen.

Tid: Den 20-21 oktober 2012. Klockan 12 på lördag inleder vi med en kort och effektiv prebrief, varefter vi spelar till ca kl. 20 med en timmes matpaus i något passigt mellanrum. (Som en parentes utlovas kvällsbastu för intresserade.) På söndag pågår spelet mellan 11 och 18 och evenemanget avslutas med debrief och städning.

Anmälning: För att spelet ska kunna planeras ordentligt krävs förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 13.10! Spelet kostar inget, och du kan komma med även om du inte kan delta under hela helgen!

Förberedelse: Förutom kunskap om spelets grundregler och visst rollarbete (se nedan) krävs inga förberedelser. Den som vill får dock ta steget närmare lajv genom att klä sig som sin roll eller ha med någon rekvisita, men detta är strikt valfritt. Möjligheten ges enbart för att det kan hjälpa vissa att komma bättre in i rollen. Att allmänt åta sig rollens kroppsspråk i större grad än man kanske vanligtvis gör i bordsrollspel uppmuntras å andra sidan starkt.

Roller

Om du inte har en roll i Vampire Finland från förr bör du komma överens med SL om en träff för rollskapande. Många roller från Rännstenstango kan vid behov modifieras för att passa in i bordsrollspelet.

De som har roller från tidigare behöver enbart se till att komplettera rollens profil på Vampire Finlands wiki med följande:

  • Karaktärsporträtt och faktaruta
  • Fysisk beskrivning
  • Kort personlighetsbeskrivning

Ovanstående är minimikrav, men givetvis får man lägga ut mer, t.ex. en liten biografi e.d. Rollsidan för Layla "Lilja" Wrede är ett rätt bra exempel på vad som önskas, men wikin innehåller även ett flertal andra karaktärer som kan användas som grund. SL ställer mycket gärna upp och hjälper med sidan om så behövs!

Som en liten extragrej har samma spelare möjlighet att åta sig att spela flera roller på Vampire Extravaganza. I så fall bör man komma överens om detta enskilt med spelledaren.