Vampire Finland > Vampyrsamhället

Klaner och sekter

Även om grunddragen som definierar en vampyr är genomgående är alla vampyrer inte likadana. Blodet har olika egenskaper hos vampyrer av olika klaner, vilka förenklat kan kallas blodslinjer. En bra sammanfattning över (erkända) vampyrklaner finns här.

Politiskt är vampyrsamhället sedan medeltiden uppdelat i två huvudsakliga sekter vid namn Camarillan och Sabbaten. I Camarillan ingår sju klaner, medan Sabbaten huvudsakligen är uppbyggd av två klaner, som hårt motsätter sig Camarillans principer. De fyra sista klanerna är ännu in i denna dag obundna till någondera sekten. Komplikationer uppstår även i och med avfällingar från endera sekten (s.k. antitribu) samt genom anarkrörelsen, vars medlemmar i teorin tillhör Camarillan men vill frigöra sig från dess strikta kontroll.

En närmare titt på Camarillan

Camarillan är en hårt organiserad sekt, även om klanernas intressen ofta går emot varandra. Sekten har en intrikat inre politik som bygger på ålder och status, samt ett system av tjänster och gentjänster. Varje Camarilla-styrd stad är som en liten ö, men den grundläggande hierarkin samt traditionerna följs i regel av alla. Den högsta makten i en stad innehas av en furste, som oftast är den äldsta vampyren. Fursten fungerar som en domare som tolkar Camarillans lagar och löser dispyter. Under sig har fursten en fogde, furstens rådgivare och assistent, samt en sheriff, vars uppgift det är att hålla ordningen och verkställa furstens beslut på gatunivå. Dessa är de viktigaste positionerna.

Camarillan har ett antal regler, s.k. traditioner, som sektens äldre ser till att efterföljs i dess städer. Den utan tvekan viktigaste traditionen är Maskeraden, som betyder att vampyrerna döljer sin existens från människor. Övriga traditioner reglerar beteende på varandras territorier (Domänen och Gästfriheten), begränsar skapandet och omhändertagandet av nya vampyrer (Avkomman och Skyldigheten) och förbjuder dödandet av andra vampyrer (Förintelsen).

I ovanstående har vi enbart skrapat på vampyrsamhällets yta, men likt isberget finns mycket mer att upptäcka. Internet innehåller mycket information, liksom spelets litteratur, som kan lånas av spelledaren vid behov.

Samhället i Finland

Finlands vampyrsamhälle har länge karaktäriserats av en stark Camarilla-närvaro i fyra hamnstäder: Helsingfors, Åbo, Vasa och Uleåborg. Flera andra städer har även viss Camarillanärvaro, men dessa fyra hamnstäder är de minst isolerade i ett redan isolerat land. Finska Lappland är sedan länge Sabbatens territorium, och undviks av de flesta Camarillavampyrer. Det finns oavsett för få människor och för många varulvar där i norr för att någon "vettig" vampyr skulle bemöda ta sig dit.

Det som utmärker Finland är en mer "avslappnad" inställning till Sabbaten. De två sekterna är ingalunda vänskapliga av sig, men man hoppar inte på varandras halsar bara av princip. Även om man aldrig kan vara riktigt säker på att man kan lita på den andra parten, så förekommer såväl samarbeten som formella möten. Detta är något som många vampyrer från övriga Europa anser mycket besynnerligt, ibland till och med upprörande. Men sanningen är att inga större konflikter uppstått på en mycket lång tid, och ett slags status quo råder. Sabbatvampyrer tillåts oftast vistas i Camarilla-städer om de har ärende dit, men under vaksamma ögon.

Det finns dock en stor chans att detta kommer att ändras sedan händelserna den 28 januari 2012 (se "Historier från Rubinnatten"), händelser som utreds under spelkampanjens gång.