Seder och bruk vid det arliga stormötet

Allmänt om gillesstormötet

En gång arligen skall de tolv furstemaktsskrivna gillena av Manderon-Randeron sammanträda för att lösa tvister sinsemellan och arbeta för gillessammanslutningens och handelns bästa i tvillingstäderna. Ett av gillena skall kalla de övriga elva gillenas stormästare och stormästarinnor att närvara på samma plats under en kväll i vårens tecken.

De kallade skall personligen närvara vid gillessammankomsten och skall då tala med sitt gilles fulla stöd. I sådant som beordras, överenskommes eller rådfrågas, skall budbärare stå redo att bära bud mellan stormästare och stormästarinnor och deras gillen.

Över gillessammankomsten utlyses frid. Skulle stormästare eller stormästarinna bryta den friden genom att medhava vapen eller bevisligen spilla annan stormästares eller stormästarinnas blod, skall han eller hon lida denna skymf i samma mängd blod för sin och sitt gilles del till den skadade och värden. Slutligen skall han eller hon ställas inför fursten för att där svara för sina handlingar.

Gillessammankomstens traditioner

Gillessammankomsten inleds genom att värden kallar frid och rättvisa över sammankomsten och bjuder sedan var gille att stiga fram och presentera sig.

Exempel: Jag, Kaliza Ninanima, stormästarinna över Slantlånargillet, hälsar Eder till denna gillenas sammankomst i Manderon i nådens ar, 1686 E.GS. Låt Furstens frid och rättvisa från denna stund framledes vila över denna kväll,och låt var kallad stormästare eller stormästarinna som närvarar inom dessa väggar bida efter den. Jag åkallar härmed närvarande att stiga fram.

Var stormästare eller stormästarinna stiger sedan fram och presenterar sig med namn och titel i sitt gille. På sitt gilles heder intygar de att de ämnar hedra friden över sammankomsten, samt framföra andra hälsningar från sitt gille.

Exempel: Jag är Randar Robbarom, stormästare av Bryggargillet. Jag kommer som jag kallats, i frid och för Manderon och Randerons bästa.

En gemensam skål till sammankomstens ömsesidiga nytta och för fortsatt god handel i tvillingstäderna utlyses. Sedermera kan framförande av bud till sammanslutningen göras.

I väntan på Bordsmåltid må stormästare och stormästarinnor röra sig fritt och samtala sinsemellan.

Bordsmåltid utlyses utav värden och samtliga närvarande bjuds till bords. Vid bordet må hedersplatsen vid bordets ände lämnas tom, i furstemaktens frånvaro. Samtliga tolv stormästare och stormästarinnor sätter sig vid bordet för att bryta bröd och dela vin. När druvklase bärs in på bordet må stormästare och stormästarinnor i egen takt resa sig.

I väntan på sammankomstens palaver må stormästare och stormästarinnor röra sig fritt och samtala sinsemellan.

Palaver utlyses mot slutet av kvällen. Först må bud till gillessammanslutningen framföras, såsom de kommer från utanför sammankomsten och såsom de kommer från gillena. Mottagna bud skall diskuteras tills var stormästare och stormästarinna sagt sin mening till fullo.

Ett kort uppbrott för diskussion tillåts sedan före palavern åter tar vid.

Till näst fortsätter palavern med överskådning av gillessammanslutning och tal om något gille skall uteslutas ur den. Sammanslutningens största vilja avgör vilket gille som skall röstas om, men innan omröstningen sker skall detta gille ges möjlighet att yttra sig. Eftersom utröstning av ett handelsgille är så komplicerat att det i verkligheten är omöjligt, är det bara hantverkargillen som riskerar utröstas.

Omröstningen sker så att handelsgillena sinsemellan bestämmer vad deras gemensamma ståndpunkt om ett gille skall vara. Dessa lägger sedan sin röst, vilken är tre röster stark. Sedan röstar alla de andra gillena för eller emot det föreslagna gillet. Om gillet lyckas få tre röster till godo, så kommer det att stanna kvar, om inte...

Ifall rösterna faller som så, skall gille uteslutas ur sammanslutningen. Skulle detta ske bjuds uteslutna tidigare stormästare att kvarvara mötet ut, men denne har ingen makt att längre yttra sig i saker av betydelse för gillessammankomsten emedan han eller hon inte längre företräder ett gille. Istället skall ett nytt sällskap med återstående gillens gemensamma vilja väljas in i gillessammanslutningen. Detta sällskap skall sedermera genom furstens skrivare söka gillestatus efter gillessammankomstens slut.

Slutligen skall palaver avslutas med ett rådslag. I det kan gillen föra fram orättvisor och önskemål som gillessammanslutningen sedan tar ställning till. Rådslaget fortsätter tills överenskommelse om ärendet nås.

Slutligen tillåts en fri samvaro under vilken gillenas stormästare och stormästarinnor må röra sig fritt om samtala sinsemellan.

Det sista som händer är att värden ber alla stormästare och stormästarinnor samlas och bjuder dem god hälsa och gynnsam handel tills nästa ar, då gillena åter samlas till gillessammankomst. Härmed avslutas furstens frid och var stormästare och stormästarinna är fri att avlägsna sig.

Foto