Regler

Förutom att denna text ger en grundläggande insikt i schackspelets regler så redogör den även för lajvets egen spelmekanik. Samtidigt ger den också en IN-synvinkel på spelet och den värld det utspelar sig i. Förutom dessa regler följs även DAL i den mån de tjänar något syfte. För klarare beskrivningar av schackspelets regler rekommenderas höljande länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Schack

Vid oklarheter gällande reglerna ställs frågor på lajvets forumtråd.

Schack

Mål

Spelets mål är att försätta motståndarens kung i så kallad schack matt. Detta innebär att kungen skall vara hotad samtidigt som alla hans flyktvägar är hotade.

Turer

Den svarta respektive vita sidan tar omväxlande turer i spelet. Under dessa turer förflyttas en pjäs. Vit tar alltid första turen.

Förflyttning

Alla typer av pjäser har olika sätt att röra sig på. Med undantag av springaren kan ingen pjäs passera en ruta där en annan pjäs står.

Slag

En pjäs kan slå (äta upp) en annan pjäs. Detta sker genom att den anfallande pjäsen flyttar sig till försvararens ruta. Försvararen dör och avlägsnar sig från spelet.

Kung

Kungarna är godhetens respektive ondskans representanter i denna sfär. Deras makt att styra över sina undersåtar med järnhand och visdom har getts av änglar och demoner. Genom detta är deras moral obefläckad och endast om kungen omges på alla sidor av fienden – schack matt – kan kungen korrumperas. Då kungen blir korrupt faller också alla hans undersåtar i fördärvet.

Kungens stora visdom ger honom förmågan att vandra i alla åtta väderstreck, men han gör det långsamt och med värdighet och kan endast förflytta sig en ruta åt gången.

Kungens veto

Kungen bestämmer i slutändan hur den egna sidans pjäser flyttar sig; kungens ord är lag. Därför är det klokt att de två som gestaltar kungarna är tillräckligt insatta i schackspelets grundregler. Däremot är tanken att kungen skall låta sig påverkas av sina undersåtar; kungens beslut skall basera sig på undersåtarnas åsikter.

Bonde

Bönderna är kungens lägsta undersåtar. De kommer i alla storlekar och skepnader och representerar en fulltalig palett personligheter.

Bonden är varken kunnig, skicklig eller vis och i all sin enkelhet kan han endast förflytta sig framåt och då endast ett steg framåt. Däremot har alla bönder ett sort bondförnuft och list vilket gör att de kan slå pjäser som står en ruta snett framåt. Bönder kan inte slå pjäser som står rakt framför.

Tvåstegsregeln

Bönder är vanligtvis inga atleter, men kan briljera genom att inledningsvis springa lite extra fort. Då flyttar bonden två steg framåt istället för ett. Detta gäller endast om bonden står på den ruta som han började på.

Befordring

En bonde som visar sig värdig genom att ta sig in på fiendens territorium, ända fram till motsatt sida av spelplanen, kommer att befordras av sin kung. De begåvningar som legat dolda hos bonden blommar ut och han förvandlas till valfri pjäs av högre rang.

Torn

Tornen representerar de stora, starka, brutala och obevekliga soldaterna. Deras styrka är stor såväl i muskler som i hjärta, men de är inte alltid de skarpaste knivarna i lådan.

Tornen är enkelspåriga och kan endast röra sig längs rutfältet i de fyra grundläggande väderstrecken. Däremot kan tornet röra sig ett obegränsat antal steg och som en ångvält krossar han sina fiender.

Rockad

Tornen tjänar troget sin kung och är villiga att sätta sitt eget liv på spel för att skydda honom. Detta kan göras genom en så kallad rockad då tornet flyttar sig bredvid kungen och kungen hoppar till andra sidan av tornet. Detta kan endast göras då ingen av pjäserna flyttat tidigare och endast om kungen inte är hotad eller passerar hotade rutor.

Löpare

Löparna representerar kungens rådgivare, prästerskap, visa män och spioner. De förlitar sig på sin kunskap, intelligens och ibland märkvärdiga metoder för att tjäna sin sida på bästa sätt.

Löparna använder sin kunskap och list då de förflyttar sig diagonalt över rutfältet. Även dessa kan röra sig ett obegränsat antal rutor och hugger sina fiender i sidan då de minst anar.

Springare

Springarna är kungens finaste män, de modiga, stolta och ädla. Dessa riddare av dygd och moral strider för sin kung med aldrig sviktande mod.

Springarna använder sina taktiska kunskaper och erfarenheter för att förflytta sig i formen av ett "L", d.v.s. två steg åt någon riktning och sedan ett steg åt sidan. Springaren är också den den enda pjäsen med skicklighet nog att ta sig förbi andra pjäser.

Drottning

Varje kung kräver en god drottning vid sin sida; en kvinna med makt som ingjuter hopp i vännen och fruktan i fienden. Hon väljs bland de få som som begåvats med det övernaturliga: sierskor, häxor, trollpackor eller orakel.

Drottningen kan med hjälp av sina övernaturliga förmågor vandra en obegränsad sträcka i alla åtta väderstreck. Hon förhäxar fienden med sina trollkonster varefter de går en sällsam död till mötes.

Övrigt

Dramatiserat slag

Då en pjäs slår en annan pjäs så skall striden dramatiseras. Striden behöver inte vara lång, men skall basera sig på de två pjäsernas olikheter. Självklart är också att den anfallande pjäsen alltid vinner.

Döden

Då en pjäs dör skall den flytta sig bort från spelplanen, men behöver inte lämna lajvet. En död pjäs blir en form av ande som ännu kan interagera med spelet och påverka dess förlopp. Spelets utfall avgör huruvida alla döda själar hamnar till himmelen eller helvetet.

En passant

Specialregeln kallad "en passant" används inte under lajvet 64.

Foto