Lönnmördargillet

Mördare har funnits ända sedan människan varit kapabel att vilja göra någon illa, och eftersom människan skapades som hon nu är, kan man alltså säga att mord förekommit nästan ända sedan skapelsen. När så småningom samhällen började växa fram och man ville få ordning på saker och ting, få ett slut på kaoset, förbjöd man mitt i allt folk att mörda varandra, man t.o.m. straffade de som betedde sig så. Då uppkom den mer listiga och smygande mördaren, som undvek att bli sedd när hon utförde sina dåd. Det fanns de som var skickligare på detta och inte blev fast. Sedan de som var mindre skickliga, och dem var det ju kanske lite synd om. Men de var fiffiga, och de kom på att de kunde betala de som var skickligare att göra deras jobb. Och det är i princip historien om hur lönnmördarens yrke uppkom.

Det finns alltid människor som är villiga att betala för att se någon död. Och det finns alltid människor som är redo att döda någon i utbyte mot guld.

Narg är inget undantag.

Lönnmördargillet grundades år 2115 enligt Nargs tideräkning. Den allmänt accepterade sanningen inom gillet är, att figuren bakom gillets uppkomst var en kvinna vars like till lönnmördare aldrig skådats. Hennes namn var Dimea. Huruvida denna kvinna var en vanlig dödlig människa med makalösa talanger, eller om hon i själva verket faktiskt var den halvgudinna vars namn hon bär, är inget gillet längre tvistar om. Med tidens gång har de blivit en och samma person. Lönnmördargillets grundare är således en av gudinnan Arkás nio döttrar – halvgudinnan Dimea – och halvgudinnan Dimea är lönnmördargillets grundare.

Gillets uppbyggnad

Ända sedan gillets uppkomst har det skilt sig från Undre världens andra gillen på ett avgörande sätt: det har haft struktur. Faktum är att lönnmördargillet som organisation saknar motstycke i Narg; t.o.m. de styrande klanerna har varit mindre välorganiserade. Lönnmördargillet styrs av en strikt struktur med tre dimensioner. För det första finns graderna, för det andra cirklarna och för det tredje metoderna. Graden beskriver vilken rang en lönnmördare har i gillets hierarki, medan cirkeln berättar hur förtrodd han eller hon är i gillets hemligheter och dess sammansättning. Metoden berättar vilket "vapenslag" lönnmördaren hör till.

Graderna är som följer:

 • Patriark/Matriark. Detta är gillets ledare, som styr med oinskränkt makt.
 • Mästare/Mästarinna. Ledaren för en metod.
 • Blodsbroder/Blodssyster. Detta är den andra nivån av medlemskap. Denna hederstitel föräras medlemmar som tjänat gillet ytterst länge eller på annat sätt utmärkt sig i dess tjänst.
 • Broder/Syster. Detta är den första nivån av medlemskap.
 • Novis. En lärling som förbereder sig inför inträdet i gillet.
 • Korp. Dessa arbetar för gillet men är inte en egentlig del av det. Korparna är kontakter, som bl.a. används som mellanhänder när affärer görs med uppdragsgivare.

Utöver dessa grader förekommer det ett antal inofficiella grader, t.ex. har Patriarken/Matriarken vanligen, men inte nödvändigtvis, en assistent som kallas Förvaltaren.

Cirklarna är fem till antalet. Den lägsta cirkeln – den första – innebär att den innehavande personen inte känner till några av gillets hemligheter, hur det är uppbyggt och fungerar, eller fler än tre medlemmar. Korpar och Noviser hör vanligen till den första cirkeln, men det är ingen regel. Vissa Korpar kan tillhöra en förvånansvärt hög cirkel. Den mittersta cirkeln – den tredje – medför kunskap i en liten del av gillets hemligheter, fullständig förståelse för gillets struktur och hierarki, samt kännedom om identiteten av ungefär en tredjedel av gillets medlemmar (vanligen alla som tillhör samma metod som en själv). Den högsta cirkeln – den femte – betyder att innehavaren känner till gillets alla hemligheter och känner till alla medlemmars identiteter.

Patriarkens/Matriarkens identitet är okänd för alla under den fjärde cirkeln.

Till gillets hemligheter hör allt från uppdragsgivares identiteter till samlingsplatser och hemliga handtecken och symboler. Något gemensamt gilleshus har gillet inte.

Metoderna är som följer:

 • Knivarna; medlemmarna av denna gruppering utför lönnmorden med stridsvapen, vanligen knivar eller andra eggvapen. Projektilvapen (bågar, armborst) förekommer också.
 • Snarorna; medlemmarna av denna gruppering dödar sina offer genom kvävning. Strypning med en snara från offrets ryggsidan är vanligt.
 • Ormarna; medlemmarna av denna gruppering utför lönnmorden genom förgiftning. Använda gifter varierar, men Jungfrukonvaljen är en klassiker.

Den strikta hierarkin medför och möjliggör att disciplinen i gillet är stenhård. Alla vet sin plats och var och en lyder sin överordnad utan tvekan. Detta betyder givetvis inte att maktkamper inte skulle förekomma inom gillet. Det betyder endast att sådana fejder utspelas med mycken mer finess än t.ex. i Tjuvgillet.

Av Undre världens grupper, är lönnmördargillet det minsta sett till antalet utövare av yrket.

Gillets makt

Av alla ljusskygga gillen är det endast tjuvgillet som är mäktigare än lönnmördarnas, även om de senare har den absolut bäst fungerande organisationen. Exakt hur långt lönnmördargillets fingrar sträcker sig i det nargiska samhället känner endast de av den femte cirkeln till. Faktum är dock att gillet inte bara har absolut kontroll över sina medlemmar, utan alla lönnmord som sker i Narg. Rivaler tolereras inte, vilket är varför gillet alltid själv utreder misstänkta fall. Detta har lett till att gillet är medvetet om de flesta mord som överhuvudtaget sker. Det finns inte många onaturliga dödsfall där gillet inte känner till den döde, mördaren, platsen, tidpunkten, metoden och motivet. Kombinera detta med kännedomen om identiteten av alla som någonsin anlitat gillet, så är det lätt att förstå vilken maktådra det håller i sitt grepp.

Det mest imponerande beviset på lönnmördarnas makt är nog dock smulorna av vad folk vet om det. Det flesta vet inte mer än att ett dylikt gille existerar. Vissa vet hur gillet kan anlitas, men utöver det är informationen begränsad till de som tillhör en cirkel.

Lönnmördarna är dock långt ifrån allsmäktiga. De flesta lönnmördare dödar visserligen kallt och kan således ses som väldigt blodtörstiga och effektiva, men detta är bara halva sanningen. Sant är att de försvarar sitt revir och sitt yrke med livet som insats. Oövervinnerliga är de däremot inte. En gång i tiden startade de till exempel ett oerhört blodigt krig mot prisjägarna, men tvingades till slut ingå vapenvila då jägarna var fysiskt starkare än dem.

Att bli medlem

Det första som bör nämnas när man talar om medlemskap i lönnmördargillet är, att gillets medlemsantal är litet och alltid konstant. Nya medlemmar upptas med andra ord i gillet endast för att ersätta avgående (läs döda) medlemmar. Det finns inte något sådant som att frivilligt lämna gillet och istället börja odla potatis. Är man en gång medlem, är man det till sin död. Avhoppare är ytterst sällsynta, och det beror inte bara p.g.a. att sådana jagas av gillet tills de funnits och tagits av daga. Genom tiderna har endast ett fåtal lyckats slingra sig undan gillets långa hand, men det har varit enkom tack vare att dessa hört till de bästa. Avhoppare är dock något som gillet är mindre stolt över och således prompt tystar ner.

Att bli medlem i lönnmördargillet går till på ett av följande tre sätt (i prioriteringsordning):

 1. Lönnmördares avkomlingar som ännu inte fyllt 5 år kan tränas till lönnmördare från barnsben. Dessa är vanligen de lojalaste medlemmarna eftersom inte bara deras kroppar och färdigheter, utan också deras sinnen kunnat formas. Dessa blir automatiskt upptagna som medlemmar i gillet när de fyllt 15 år och det finns en ledig plats.
 2. Tillräckligt gamla och erfarna lönnmördare kan beviljas äran att ta en lärling, som blir en Novis. Lönnmördaren, som blir en Läromästare, ansvarar fullkomligt för novisens ändamålsenliga träning. Novisens träning är fullbordad när han eller hon lyckas lönnmörda sin läromästare. Därmed blir novisen också upptagen i gillet som en Broder eller Syster. Om försöket däremot misslyckas, är denna inte värdig att gå med i gillet, varpå en snabb död för läromästarens hand väntar. Det är ansett en stor ära att få lära sina kunskaper vidare, vilket är varför så gott som alla lönnmördare som får erbjudandet accepterar, trots att utgången är dödlig för dem om de utfört sin uppgift väl.
 3. Under högst onormala omständigheter kan en person omedelbart bli upptagen i gillet utan att vare sig vara en avkomling eller behöva lönnmörda en läromästare. I såna fall måste personen i fråga uppvisa exceptionell förmåga, utmärka sig i gillets ögon och vara fullkomligt tillförlitlig.

I början känner de flesta nyblivna lönnmördare endast en handfull andra medlemmar. Med tiden, när han eller hon visat sig pålitlig och kontrollerbar, blottas en allt större och större del av gillet. Samtidigt stiger medlemmen i cirklar och får tillgång till mer information och fler hemligheter. Det är också då som svårighetsgraden på uppdragen stiger, men också belöningen.

Anlitandet av en lönnmördare

De flesta första gångens uppdragsgivare anlitar lönnmördargillet vi en "Korp". Uppdraget kommer därefter från denna till gillets kännedom via överenskomna vägar. Först när uppdragsgivaren etablerat sig som en återvändande kund, kan denna komma i kontakt med en riktig lönnmördare.

De viktigaste, rikaste och mest krävande uppdragsgivarna förhandlar alltid gillets ledare eller metodernas ledare med.

När ett kontrakt görs upp med lönnmördargillet måste uppdragsgivaren inte bara uppge måltavlans identitet ytterst noggrant, utan också sin egen. Utan att veta exakt vem uppdragsgivaren är, gör lönnmördargillet inga kontrakt. Många har försökt sig på falska namn, men gillet luskar nog alltid ut sanningen. De har sina metoder. Uppgifterna om måltavla och uppdragsgivare tas därefter till Patriarken/Matriarken, eller direkt till en av Mästarna/Mästarinnorna, om uppdragsgivaren hade preferenser vad beträffar metod. Det är sedan dessa som bestämmer vilken gillesmedlem som får i uppdrag att fullborda kontraktet.

Ledarnas uppgift i gillet är med andra ord närmast en administrativ en – att fördela arbetet, fastställa arvoden och ha hand om de mest lönsamma uppdragsgivarna. I ytterst sällsynta fall fullbordar nån av ledarna ett kontrakt.

Betalning görs alltid på förhand. Av summan går majoriteten till gillesgemenskapen, medan lönnmördaren själv direkt får en lämplig provision, som beror på dennas grad och cirkel. Det finns nog inga fattig lönnmördare.

Ibland kan man t.ex. utanför lönnkrogar se ett stort grönt blad (jungfrukonvalj) upphängt i en snörsnara. Tittar man noga ser man att bladet har fem små hack skuret i sig. Få vet om det, men detta är en av gillets symboler. Den betyder att det finns någon i närheten, via vem gillet går att anlita.

Tillbedjan av Dimea

Alla medlemmar av gillet tillber, förutom Havshetserskan Arká, en av hennes nio döttrar – halvgudinnan Dimea, som anses vara gillets grundare. Tillbedjan av henne är inte ett val för medlemmarna; det är ett krav. Varje fullbordat kontrakt är ett offer till henne. Man kan säga att Dimea är lönnmördarnas skyddshelgon; genom henne hålls de starka och säkra. I utbyte kräver hon att blod ständigt spills.

Gillet under och efter förföljelserna

I början av förföljelserna klarade sig gillet rätt bra tack vare den stenhårda disciplinen och kontrollen över medlemmarna. Men ju mer det urartade sig, desto svårare var det att hålla kvar kontrollen, och då den släppte, så rasade gillet som ett korthus. Angivningar från tidigare uppdragsgivare, Korpar och andra i Undre världen började strömma till Lupa och rätt snart var lönnmördarna en utrotad yrkesgrupp, förutom den lilla grupp förrädiska lönnmördare som gick över till Lupas sida och blev prisjägare. Dessa började jaga och mörda folk ur den Undre världen mot betalning från Vargaklanen och bidrog stort inte bara till sitt eget gilles nedfall, utan hela Undre världens.

Nu efter förföljelserna finns det inget gille längre och lönnmördare som inte står på Lupas sida är så gott som obefintliga. Vad som har blivit av den förra Patriarken – Ruselah – vet ingen...