Kapitel VI: Vampyrers samhälle, ideal och lagar

SAMHÄLLET

Vampyrernas samhälle har många drag som påminner om människornas. De finns de som styr och sedan de som lyder. Vampyrer anser att det är viktigt att det finns en stark ledare som kan ge klara besked och styra med en fast hand. Detta medför oftast att det är en äldre som styr, men det är ingen självklarhet. Ifall denna ledare sedan visar sig vara inkapabel att sköta sin uppgift eller på något vis inte visat sig tillräckligt kunnig så väljs en någon som är mera lämpad.

Ledaren kallas matriark ifall vampyren ifråga är av kvinnlig härkomst och patriark ifall vampyrledaren varit man. Med respekten och makten som matriark/patriark kommer också tunga ansvar. Till dessa hör bland annat att trygga den ekonomiska tillväxten i ett område, att försäkra sig att det finns riklig tillströmning av människor och blod, samt se till att människorna, över vilka vampyrerna styr i lönndom, inte känner till sina riktiga härskare. En viktig sak med detta är att det aldrig får bli för många vampyrer på ett område. Antalet vampyrer till människor skall vara hållbart. Finns det för många vampyrer så riskerar man att bli avslöjad och det får inte ske.

Det kan konstateras att det finns vampyrer mera eller mindre över hela världen. Så också i Finland. I de flesta större större bosättningar eller landområden är det en patriark eller en matriark som styr. Varje patriark och matriark är ansvarig för att vampyrerna och anhängarna i deras område eller stad följer lagarna och visar lydnad. I Finland finns det idag 2010 A.D. inte mindre än 5 patriarker och matriarker. De styr inte bara specifikt över en stad utan också över landskapen. Idag är de samma områden som Finland är uppdelad i. Trots allt var det de som delade upp dem.

På varje förläning finns också väktare. De fungerar dels som vakter åt den styrande och dels som skarprättare. Väktaren ansvarar också för säkerheten på ett område, vare sig det gäller enstaka varulvar eller annat. Posten som väktare besittes ofta av äldre och kraftigare vampyrer. De håller ett öga på resten av vampyrskaran och övervakar så att de inte hittar på dårskaper.

Resten av vampyrerna i en förläning har del i området. Således är det att de skall deltaga i dess försvar och skötsel. I utbyte kan de komma till patriarken/matriarken med sina problem. De skall också ha rätt att yttra sig och påverka vid viktiga beslut som påverkar också dem. Exempel på sådant kunde vara val av nya väktare eller ändrande av etablerade mänskliga maktstrukturer i förläningarna.

Vampyrer lever inte bara med varandra utan har så gott som alltid haft ett visst antal mänskliga anhängare runt sig. Det är ofta fråga om personer som själva vill bli vampyrer som vampyrerna har rekryterat för att tjäna dem. Detta görs antingen med pengar eller med löfte om någon större belöning som t.ex. evigt liv eller skydd mot fiender o.d. Dessa anhängares uppgifter är att lyda sin herre eller dam och tjäna dem enligt bästa förmåga. Detta kan vara allting från att vaka över sina mästare till att förse dem med näring (ur egen kropp om så behövs). Hur anhängarna behandlas så beror långt på deras mästare/mästarinnor. Tjänarna har också den användbara fördelen att de inte behöver vara rädda för sådant som t.ex. solljus, vilket kan vara nog så användbart.

IDEAL

Med tiden har vampyrer grupperats kring vissa ideal som idag kan ses styra deras samhälle och tänkade. Beroende på vilket ideal man anser vara det viktigaste så dikterar det också hur ett område styrs men också hur man behandlar varandra. De flesta vampyrer lär sig med tiden att alla dessa ideal är av vikt, men ofta prioriterar man ett framom de andra. Ens ideal kan också ändra med tiden, men det sker ytterst sällan.

Politik – Ingenting är lika viktigt som politisk makt; makt över ett område, över personer, över allting. Den som har makt, dess vilja är lag. Det finns ingen plats för svaga individer eller ett svagt samhälle. Politik är ett spel som äter de svaga.

Pengar – Pengar styr världen. De är förlängningen av svärdets makt. Så har det alltid varit. Så kommer det alltid att vara. Den rika kan kommendera den fattiga. Alla är vi giriga och allt har ett pris. Det finns inget som inte kan köpas.

Kunskap – Utan kunskap är man som en blind som famlar i mörkret. Utan kunskap skulle inga framsteg och ingen utveckling ske. Det är just vår kunskap som skiljer oss från vanliga bestar. Vi lever i en värld som konstant ändras omkring oss och vi måste anpassa oss efter den nya kunskapen och denna nya värld.

Skönhet – I en värld ärrad av så mycket fult och kallt måste det finnas skönhet. Utan skönhet i det eviga mörkret vi existerar i kommer vi att vandra och förbli bestar. Med skönhet i våra liv så kan vi känna oss mer mänskliga.

Jaget – Vi är vampyrer. Vi kan väl lika gärna bete oss som sådana och inte som rädda harar. Varför skall vi leva i skymundan och i skuggorna när vi kunde kontrollera mänskligheten bäst vi vill och kan? En sann vampyr skall uppföra sig med viss värdighet och åtnjuta vissa förtjänta privilegier.

LAGARNA

Vampyrerna har med tiden etablerat vissa lagar som är allmänna och som det förväntas att man följer.

§ 1 Som vampyr skall du inte visa din sanna natur för en människa. Gör du så bör antingen dräpa denne eller göra den till din undersåte. Gör du inte detta kommer du själv att dräpas för din oförsiktighet.

§ 2 Som vampyr skall du lyda din patriark/matriark. Vägran till att lyda bestraffas så som patriarken/matriarken bäst ser det lämpligt. Patriarken/matriarken har ansvar för att området/staden skyddas mot yttre hot.

§ 3 Som vampyr är du ansvarig för ditt barn tills denne har lärt sig vad det innebär att vara en vampyr. Kan du inte kontrollera ditt barn så skall du dräpa ditt barn.

§ 4 Som vampyr skall du icke dräpa en annan varelse, vampyr eller människa utan tillstånd av din patriark/matriark. Undantaget till detta är lycantroperna som får dödas om sådan påträffas. Ändandet av liv får dock inte bryta mot den första lagen.

ORDLISTA

Patriark/Matriark – Den vampyr som styr över ett område eller en stad
Väktare – Den vampyr som ansvarar för området/stadens säkerhet
Förläning – Benämning på det område som vampyrer styr över
Omfamning – Processen av att förvandla en människa till en vampyr
Skapare/Mästare – Ord för en vampyr som skapat en ny vampyr samt tilltalsord mellan skapare och barn
Barn – Ord för en ny vampyr samt tilltalsord mellan skapare och barn
Emerit – Benämning på en äldre vampyr (över 300 år)
Antedeluvian – Beryktade uråldriga vampyrer som levde för länge sedan (över 2000 år sedan)


» Tillbaka till Monstrumtexterna