Regler

Grundregler

1§ Under lajvet gäller Elorias allmänna lajvregler (DAL) till den del det inte skrivits annorlunda på dessa sidor.

2§ Finlands lag är förhärskande och spelare skall iakttaga denna, även om rollfigurerna skulle vara obrydda.

3§ För lajvets skull är spelledarnas ord och uppmaningar gällande, och spelarna måste rätta sig därefter. Ifall spelare avsiktligen bryter mot reglerna eller spelledarnas ord, skall denna spelare varnas. Skulle spelaren ignorera varningen eller fortsätta bryta mot SL uppmaningar, skall ny varning utfärdas. Hjälper inte det, kan SL välja att förvisa spelare från kapitlet och/eller förbjuda denne från att delta i kommande Witness-kapitel.

4§ Lajvserien kommer delvis att utspela sig ute bland allmänheten (pervasive larping). I samröre med allmänheten skall spelarna iaktta sunt bondförnuft och inte inblanda ovilliga icke-spelare i lajvillusionen. Ifall spelare måste göra avsteg från rollen tillfälligt, så bör detta göras så diskret som möjligt. Vid eventuellt samröre med (den verkliga) ordningsmakten eller andra myndigheter skall SL tillkallas.

5§ Spelare skall före lajvet ha anmält sig i tid, betalat anmälningsavgiften före kapitlets inledning, samt uppfyllt det som skäligen kan krävas av deltagare gällande förberedelser för att kunna spela rollen. När spelare första gången anmäler sig och mottager SL utsända mail, skall denne även fylla i och returnera medföljande preferensformulär.

5a§ Spelare som anmäler sig till Witness-karaktärer skall skriva sina roller från början till slut i samarbete med SL. När spelaren lämnat in rollen förbehåller sig SL rätten att göra förändringar eller tillägg för att rollen skall passa in i sammanhanget och för att det skall finnas intriger för spelaren att spela på. Witness-spelare kan ställa alla frågor om karaktären till SL före kapitlets inledande. Efter att kapitlet spelats skall witness-spelare inom 2 veckor lämna in en berättelse om vad karaktären gjort och tänkt under spelat kapitel. På basis av denna berättelse bedömer SL hurudan karaktärsutveckling som skett. Ifall SL inte mottager sådan berättelse, kommer ingen karaktärsutveckling att ha ägt rum.
Spelare som agerar karaktären på ett fullständigt annorlunda sätt under lajvkapitlet, än vad han/hon beskrivit karaktären i rollbeskrivningen, kommer att bli tvungen att göra ändringar i rollbeskrivningen för kommande kapitel för att kompensera.
Witness-karaktärer klär sig inte i svarta klädesplagg, eftersom detta är förbehållet monstrum och NPC-karaktärer. Ny witness-karaktär som dyker upp under pågående kapitel, bär vit armbindel för att signalera att det handlar om just en ny karaktär.

5b§ Spelare som anmäler sig till Monstrum-karaktärer, kommer att få sina roller skrivna av SL. Där kommer att finnas målsättning, attribut och tilläggsinformation. Spelare får sedan tolka detta enligt gottfinnande, jämte tilläggsinformation som finns på lösenordsskyddade avdelningen gällande monstrum-arterna. Spelare får föreslå ändringar och tillägg i karaktärerna till SL före lajvet. Vissa Monstrum-karaktärer är enlajvskaraktärer, medan andra kan bli bestående. Detta beror på hur spelarna spelar och storyn utvecklar sig. Monstrum-spelare kan spela många roller under ett kapitel.
Monstrum-spelare behöver inte skriva rapport, men skall under eller efter lajvet berätta för SL vad som utspelat sig under kapitlet, ifall situationen tillåter.

5c§ Spelare kan bli kallad att assistera SL i agerandet av NPC-karaktärer. Dessa kan ha på sig svarta kläder, för att signalera att kläderna inte har någon betydelse (NPC-karaktärerna hinner emellanåt inte byta kläder mellan framträdandena). Ifall NPC-karaktären har på sig en vit armbindel är det en ny karaktär som inte har setts av spelarna tidigare. Sedan NPC-karaktären presenterat sig kan han/hon småningom ta av sig bindeln.

6§ Spelare skall visa andra spelare och deras karaktärer hänsyn under lajvet och bidra med sin insats för att storyn skall utvecklas.

7§ Spelare som avbokar tidigast 5 dagar innan lajvet, utan att kunna uppvisa läkarintyg eller synnerligen vägande orsak att frånvara, kan beläggas med straffavgift 10 € eller förvägras att delta i kommande kapitel.

Hälsa och strid

8§ En normal witness-karaktär (människa) har tre hälsonivåer. Dessa är oskadd, skadad och gravt skadad. Ifall människokaraktär skadas bortom dessa tre hälsonivåer, kommer denne att dö. Speciella witness-, NPC- eller monstrum-karaktärer kan ha fler eller färre hälsonivåer. En spelare, vars karaktär dött, kontaktar SL för vidare instruktioner samt eventuellt återinträdande i spelet.

9§ En karaktär tillfogas skada genom yttre påverkan. Skadorna är av typerna slagskada eller kritisk skada. Karaktär kan även lida skada från tidigare kapitel (sjukdom, inflammerad skada, förbannelse, etc).

10§ Slagskada tillfogas genom obeväpnad strid. Dessa tillfogar ingen förändring i den slagnes hälsonivåer, men kan beröva denne medvetandet (knock-regeln). Normal witness-karaktär förlorar alltid medvetandet ifall denne blir nedslagen bakifrån med trubbigt latex/boffer-föremål. Nedslagen ligger ner 10 minuter, ifall denne inte ruskas liv i tidigare. Den slagne kommer att lida bulor och blåmärken, vilka skall rollspelas, men ingen förlorad hälsonivå. Är slagskadan utdragen över en lång tid av misshandel, eller tillfogad av 3 eller flera karaktärer samtidigt, kommer det att resultera i en förlorad hälsonivå.

11§ Kritisk skada är skada tillfogad av handvapen, skjutvapen, magi eller övernaturliga förmågor. All kritisk skada resulterar i en förlorad hälsonivå. Undantaget till regeln är snittning, vilket leder till förlust av alla hälsonivåer ifall inte vård kan fås inom 30 sekunder.
All skada skall rollspelas; smärta, blödande och förlust av användande av skadad kroppsdel, onormala men. En kritisk skada av ett eggvapen är ett skär-/huggsår som blöder, och en skada tillfogad av ett trubbigt föremål, kan ha resulterat i spruckna eller brutna ben. Skjutsår blöder och kulan kan endera passerat rätt igenom eller sitter fortfarande kvar. Magi och förmågor resulterar i specifika konsekvenser.

12§ Förlorad hälsonivå kan läkas genom uppsökande av läkarvård mellan kapitlen. Beroende på skadans art kan den dock påverka karaktären under uppkommande kapitel, detta enligt SL uppmaningar. SL bestämmer också hur troligt det är att karaktären hunnit återfå sin fulla styrka tills nästa kapitel.
Smärtstillande medel kan användas för att karaktären skall kunna agera trots smärta. Smärtstillande medel kan finnas IN-lajv i preparerade burkar. Dessa är sockertabletter och finns i medicinburkar, med OFF-etiketter på. Allt som stämmer i riktiga livet angående smärtstillande medel är också sant IN-lajv.
Hälsonivåer kan också återfås genom magi eller övernaturliga förmågor.

13§ Vapen som kan användas i lajvet är bofferföremål eller latex-vapen samt knallpistoler. Alla vapen skall vara godkända av SL innan kapitlets början. Knallpistolerna skall vara märkta med rött så att det framgår för den oinsatta omgivningen att det inte är frågan om riktiga vapen. Annars skall vapnen vara så realistiska som möjligt.
Vid användande av knallpistoler skall spelare ge akt på andra spelares ögon och öron, så att dessa inte skadas vid knallarna.
Ifall spelare avfyrar vapen antas att spelare träffar det som skjutvapnet pekar mot. Ifall många måltavlor finns, kommer spelaren att träffa den som står närmast. Träffad spelare väljer var kulan kommer att träffa, och lider en förlorad hälsonivå. Denna regel modifieras kapitelspecifikt enligt behov.

14§ Alla karaktärer som har andra vapen än sådana man kan få tag på i en vanlig järnaffär eller har i ett vanligt hushåll, skall presentera SL med en fullkomligt underbar förklaring till vapnets närvaro. Spelare kan fritt använda vapen som hittas under lajvet, ifall deras karaktärsbeskrivning tillåter det.

Magi och förmågor

15§ Till spelarnas förfogande finns osedda krafter. Dessa är indelade i magi och övernaturliga förmågor. Karaktär kan börja med dem, eller samla på sig dessa under Witness-seriens gång. Magin och de övernaturliga förmågorna har begränsningar, vilka spelaren själv på heder och samvete skall minnas och tillämpa.

16§ Användande av magi och övernaturliga förmågor går till så att spelare uttalar ordet “VERITAS” (latin för sanning), och därefter beskriver magins eller förmågans effekt och möjliga fysiska manifestation, samt vem som påverkas. När VERITAS har uttalats, skall magin eller förmågan kastas utan avbrott genom t.ex. knockning.
Ifall flera uttalar VERITAS samtidigt skall SL avgöra vilken av spelarna som går först. En spelare som har defensiv magi eller förmåga hinner alltid kasta denna till sitt försvar ifall under angrepp från magi eller övernaturlig förmåga.
Finns ingen ledig SL på plats skall spelarna sinsemellan (OFF) avgöra situationen enligt bästa förståelse.

17§ Alternativ till uttalandet av VERITAS och beskrivning är vissa synnerligen vanliga förmågor som används ofta. Dessa kommer att få specifika handsignaler, vars signalerande innebär att förmågan aktiveras och hålls aktiverad medan handsignalen är visad. Förmågan aktiveras när handsignalen ges.

18§ Vissa förmågor eller magier kan ge karaktärer syner under lajvet. Synerna finns i hopvikta vita A4-ark med symboler på, vilka skall behandlas som OFF-rekvisita och existerar således inte IN-lajv. Ifall spelare besitter förmågan som är förknippad med symbolen, får han eller hon läsa vad som står på pappret och sedan agera mottagandet av synen.
Ifall lappen har ett öga som symbol på sig, så kan alla läsa vad som står på pappret. (T.ex. Liket ni ser framför er ser ut att ha blivit rivet i småbitar.)

Foto