Lajvarens ordlista

Boffer: Den sortens mjuka låtsasvapen som främst används i lajv. I Elorias lajv används enbart latexvapen, som är relativt verklighetstrogna men ändå säkra. Man ska kunna bli slagen utan att det gör ont.

Briefing (prebrief, individuell brief, debrief): De OFF-genomgångar som föregår resp. följer ett lajv. I prebriefen går spelledarna igenom väsentlig spelfakta, regler etc. och svarar på eventuella frågor angående lajvet. I den individuella briefen diskuterar spelledarna rollen med spelaren, delar ut rekvisita, svarar på personliga frågor o.d. I debriefen efter lajvet avslöjas sedan alla hemligheter, och alla berättar vad den egna rollen tänkte och gjorde under spelet.

Intrig: Ordet intrig innefattar alla de spänningar, relationer, målsättningar och strävanden som på något vis ger grogrund för händelser i ett lajv. Alla roller brukar ha personliga intriger skrivna i rolltexten, men intriger kan också finnas för grupper av roller eller för lajvet i helhet.

Lajv: Försvenskad version av "live", förkortat från Live Action Role-Play (också kallat levande rollspel på svenska). I de flesta språk används förkortningen "larp" istället.

Lajvkampanj: En serie lajv i samma värld, oftast kronologiskt påföljande. Händelserna i tidigare lajv kan påverka kommande, och det kan finnas en möjlighet för spelarna att fortsätta spela sin karaktär från föregående lajv.

Lajvvärld: I många lajv är spelvärlden helt påhittad. Den kan ha t.ex. en egen religion och egna folkslag. Sådant är fallet i t.ex. medeltida fantasy, där världen motsvarar vår världs medeltid i fråga om teknologisk utveckling men annars är påhittad. För att världen ska kunna existera i lajvet måste det finnas utförlig information om den så att lajvarna kan läsa in sig på dess egenheter och låta den få liv. I vissa fall kan lajvvärlden vara den samma som verkligheten, med eller utan modifieringar.

OFF-lajv vs. IN-lajv: OFF-lajv kallas det som sker utanför spelet, medan IN-händelserna hör till spelvärlden och berör rollfigurerna. Ifall någon är OFF-lajv (håller en knytnäve över huvudet) är rollen inte med i spelet för närvarande, och de övriga rollfigurerna lägger inte märke till vad spelaren gör. Undvik onödigt "offande", då det kan störa stämningen och koncentrationen hos både dig och dina medspelare. Begreppen gäller även för konkreta saker, såsom rekvisita: på medeltida lajv är Nikeskor OFF, läderstövlar är IN, chips är OFF, bröd är IN. Skillnaden här är alltså vad som passar (IN) och vad som inte passar (OFF) i lajvets kontext.

OFF-logik: Att använda något som du känner till OFF-lajv och överföra det till din lajvkaraktär för att komma till vissa slutsatser. Exempel: "Jaha, hon ska spela en vandrare. En sådan roll brukar alltid bära på en hemlighet, hon är säkert häxa! Jag ska minsann hålla ett öga på henne under lajvet." OFF-logik får inte användas för att ge fördelar åt den egna rollen och bör för det mesta hållas till ett minimum.

Pervasive: Lajv som spelas bland allmänheten, t.ex. mitt i en stad, utan att de är medvetna att ett lajv pågår. I pervasivelajv är det möjligt att interagera med personer som inte är en del av spelet, så länge detta görs utan att allmänheten störs. I pervasivelajv är spelområdet ofta mycket stort eller obegränsat.

Roll/Karaktär: På samma sätt som skådespelare gestaltar olika roller i i film och teater så gestaltar alla deltagare i ett lajv varsin lavroll. Lajvrollen är en påhittad figur som ofta skiljer sig mycket från spelaren. Det är viktigt att komma ihåg att spelaren och rollen är vitt skilda saker. I ett lajv kan din rollfigur bli grundlurad eller utskälld – men inte du själv!

Rolltext: Denna text beskriver din roll och innehåller ofta rollens bakgrund, målsättningar, relationer till andra roller samt annat som är viktigt för ditt spel. Rolltexten skrivs ibland av spelledningen och ibland av spelaren, men inom Eloria oftare som ett samarbete mellan spelare och spelledning.

Spelledning (SL) : Lajvets arrangör(er), som organiserar, skriver och leder ett spel.

Spelteknik: Spelteknik innefattar alla de regler och system som används i lajv för att simulera sådant som inte kan utföras på riktigt, bl.a. magi, våld, berusning och död. Mer komplicerad spelteknik kan förekomma i lajv där spelvärlden är mycket olik verkligheten eller där lajvet i sig självt är säreget. Ordet metateknik kan också förekomma i liknande betydelse.

Workshop: Inför större lajv ordnas ofta workshoppar där deltagarna kan lära sig mera om spelvärlden, arbeta med sin roll, sy kläder och tillverka rekvisita eller på annat sätt förbereda sig inför ett lajv. Workshoppar kan också ordnas oberoende av något lajv och är då mer likt en kurs eller ett seminarium där man arbetar med en enda sak, t.ex. matlagning eller svärdsstrid.

Foto